เกณฑ์การจบหลักสูตร ม. ต้น

เกณฑ์การจบหลักสูตร

 1. ต้องเรียนรายวิชาบังคับและวิชาเลือกตามโครงสร้างจำนวน 90
  หน่วยการเรียน และทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสินผลการเรียน
 2. ต้องได้หน่วยการเรียนวิชาบังคับแกน

  ภาษาไทย
  (ท.101,ท.102,ท.203,ท.204,ท.305,ท.306) และ

  สังคมศึกษา
  (ส.101,ส.102,ส.203,ส.204,ส.305,ส.306)
 3. ต้องได้หน่วยการเรียนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 80 หน่วยการเรียน
  (สอบผ่าน)
 4. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมว่าด้วยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
  ว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  2 กิจกรรม โดยเลือกกิจกรรมลูกเสือ และเนตรนารี หรือยุวกาชาด หรือกิจกรรมผู้บำเพ็ญ ประโยชน์เป็นกิจกรรมบังคับ 1 คาบ
  ต่อสัปดาห์ และเลือกกิจกรรมอื่นอีก1คาบต่อสัปดาห์
  โดยแต่ละกิจกรรมต้องมีเวลาเข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80
  ของเวลาเรียนทั้งหมดที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน
  และต้องผ่านจุดประสงค์สำคัญของกิจกรรมตามที่กำหนด